โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2556

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2556 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความรู้ ความสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ทราบถึงขอบเขตหน้าที่ภารกิจของตนเอง ตลอดจนเพื่อให้เป็นแกนนำในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 821 คน
Visitors: 136,509