ลงพื้นที่ตรวจบ่อดิน

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายอำเภอบ้านบึง ออกพื้นที่ตรวจสอบบ่อดินในเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึง ว่ามีใบอนุญาตและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรือไม่ เพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินในพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวางให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้มีความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นในทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ
Visitors: 146,947