โครงการอบรม : การสานตะกร้าพลาสติก

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2556 กิจกรรม : การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ อำเภอบ้านบึง หลักสูตร อบรมการสานตะกร้าพลาสติก รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านบึง(อาคารพลพิสิฐกุล) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง ระยะเวลา 5 วัน มีผู้ที่ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ จากภัยธรรมชาติและวิกฤติเศรษฐกิจ ในพื้นที่ หมู่ 1 - 6 ตำบลหนองบอนแดง และ หมู่ 3 ตำบลหนองอิรุณ ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 คน
Visitors: 141,523