กลุ่มงานทะเบียนและบัตร

กลุ่มงานทะเบียนและบัตร

ฝ่ายทะเบียนทั่วไป

  • ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยงานทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนพินับกรรม และทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบชองกรมการปกครอง
  • พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอำเภอ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

  • ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
  • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
  • พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอำเภอ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสถานะบุคคลอละสัญชาติ

  • ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาต กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในส่วนของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในส่วนของชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าวอื่น
  • ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนชนกลุ่มน้อยและบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าว
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Visitors: 58,889