กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม

กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม

ฝ่ายดำรงธรรม 

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนหรือที่ได้รับจากจังหวัดรวมถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของฝ่ายปกครอง และการเปรียบเทียบปรับคดีอาญาตามที่กฏหมายกำหนด เว้นแต่กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาในอำนาจหน้าที่ของอำเภอ
  • ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการทวงถามนี้
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ

 

นาย อิสรานนร์ แก้วเนตร

ปลัดฝ่ายศูนย์อำนวยความเป็นธรรม

 

 

 

Visitors: 58,885