ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

  • ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนทุกข์ของประชาชนในพื้นที่
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  • ให้คำปรีกษาด้านกฏหมายแก่ประชาชน
  • รับเรื่องปัญหา ความต้องการและข้อเสนอของประชาชน
  • ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
Visitors: 58,889