วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

                   วิสัยทัศน์จังหวัด

 

“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้มีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

          2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และสร้างงาน

          3. พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าเพื่อการแปรรูป โดยมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและไม่กระทบ   ต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ

          4. พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

          5. พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

          6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

Visitors: 146,946