ผู้บริหาร

นางอาภรณ์  ใหม่มงคล

นายอำเภอบ้านบึง

 

 

นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา

ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)

 

Visitors: 108,747