กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

 

นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

 

นางสาววรวรรณ ผ่องใส

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ ส.ย.)

 

นายพิทยา เสืออ่วม

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ ส.ย.)

 

 

 

Visitors: 108,747