ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (หัวหน้าผู้รับผิดชอบ)

 

นายศิวะบุตร พึ่งอารมณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราอำเภอบ้านบึง (หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)

 

นางสาวอรอนงค์ ทิพยากุลรักษ์

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ ส.ย.)

 

นางสาวเรวดี วรรณสิทธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ ส.ย.)

 

 

Visitors: 141,512