ฝ่ายความมั่นคง

นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(หัวหน้าผู้รับผิดชอบ)

 

 

นายภาคิน ปานประเสริฐ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

 

นายภูมิชาย อิสสริยกุล

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

 

 

ม.ต.วัลลภ วัฒนอานุภาพ

สมาชิก อส.อำเภอบ้านบึง

 

อส.อ.อนันต์ปรีชา บุญทา

สมาชิก อส.อำเภอบ้านบึง

 

อส.ท.พรชัย กัลยรัตนกุล

สมาชิก อส.อำเภอบ้านบึง

 

สมาชิก วิทวัส ศิริเกษม

สมาชิก อส.อำเภอบ้านบึง

 

สมาชิก ปิยะพงษ์ กัลยรัตนกุล

สมาชิก อส.อำเภอบ้านบึง


 

 สมาชิก เกรียงสิทธิ์ พันธ์ศิริ

สมาชิก อส.อำเภอบ้านบึง

 

ฝ่ายความมั่นคง

งานการรักษาความสงบเรียบร้อย

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม การควบคุมและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม การพนัน และกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในความรับผิดชอบของกรมการปกครองหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนและช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอำนาจหน้าที่ของอำเภอ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการอาสารักษาดินแดน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความมั่นคงภายใน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานมวลชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองกำลังภาคประชาชนและการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะความสงบเรียบร้อยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และงานกิจการมวลชนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปฏิบัติงานด้านสังคมจิตวิทยามวลชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์
 • ดำเนินการเกี่ยวการควบคุม กำกับ ดูแล บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 104,933