สำนักงานอำเภอ

 

นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครอง(หัวหน้าผู้รับผิดชอบ)

 

นางสาวปวีณา  ธีรสถิตย์ธรรม

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ประภาพร ตันติลักษณานนท์

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ ส.ย.)

 

นางสาวศศินามณี รัตนวิศิษฐสกุล

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์)

 

นายประสิทธิ์ สิงหวงษ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

 

นายจีระพงษ์ ทองตัน

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ TST)

 

นายธนโชติ ตั้งบุญอักษร

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ TST)

 

 

Visitors: 108,747