ฝ่ายยุทธศาตร์พัฒนาอำเภอ

นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(หัวหน้ารับผิดชอบ)

 

ว่าที่ ร.ต.ชลธิศ เลยานนท์

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

 

นางสาววณิชนัญญ์ วิสิทธิ์กาศ

พนักงานราชการ

 

นายชยางกูร ธัญสระทอง

ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ TST)

Visitors: 136,503