ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าสองข้างทางด้วย

โดย: คนรักแผ่นดิน [IP: 125.26.20.xxx]
เมื่อ: 2021-07-13 11:54:09
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ก่อสร้างเส้นทาง ถนนเส้นใหม่บริเวณรอยต่อ อบต.คลองกิ่ว กับ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ เส้นหลังอาคารเทศบาลหัวกุญแจที่ทำงานใหม่ เนื่องจากมีประชาชนมาใช้ถนนในการสัญจร รวมถึงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนในช่วงเวลาเย็น แต่สภาพปัจจุบันมีต้นไม้ ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมสองข้างฝั่งถนน เห็นควรที่กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดต้นไม้ตัดหญ้าเพื่อปรับทัศนียภาพให้เรียบร้อยต่อไป
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.109.140.xxx]
เมื่อ: 2021-07-13 13:27:22
ศูนย์ดำรงธรรมได้รับรับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วและจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,936